Prekių užsakymas

Lietuvoje ir visoje Europoje

el. odvilna@gmail.com

Tel. +370 60058878

Facebook Odvilna UAB

Prekių keitimas ir gražinimas

Prekes keičiame nemokamai mūsų prekybos salonuose http://www.odvilna.lt/LT/167/Kontaktai.htm

Pirkėjo teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje -parduotuvėje su pardavėju sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties netaikoma:
 • sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
 • Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra:

  • garso ir vaizdo kūriniai ir fonogramos bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinės programos, jei pažeistos pakuotės apsaugos;
  • laikraščiai, žurnalai ar kiti periodiniai leidiniai;
  • prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;
  • kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
   Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo ir pačiomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.228 straipsnio 1 dalies nuostatomis („Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

   Tuo atveju, jei Vartotojas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį (toliau Sutartis) naudojantis tik ryšio priemonėmis (nuotolinė sutartis) ir dėl to negali prieš sudarant sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti jų tinkamumą, jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Jeigu Pirkėjas viena Sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena Sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena Sutartimi įsigytų prekių. Nurodytas 14 (keturiolikos) dienų raštiško prašymo pateikimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės(-ių) perdavimo Pirkėjui ar jo įgaliotam atstovui dienos ir nėra pratęsiamas ar kaip nors susiejamas su prekių perdavimu ar gražinimui Pardavėjui ar kitam asmeniui dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Įsigytas kokybiškas prekes galima grąžinti per 14 d. jei:

   grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
   prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
   prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);
   grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
   grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas, garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).

   Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra:

   prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;
   kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

         Grąžinant kokybiškas prekes, pirkėjas atsako už:

       prekių supakavimą;
       prekių pristatymą pardavėjui (išskyrus atvejus, kai gauta ne ta prekė).
       Mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus.

      Jei prekei padaryti pakuotės pažeidimai lemia, jog prekė negalės būti vėliau realizuota už tą pačią kainą, nepažeidžiant kito šios prekės Pirkėjo teisių į naujos ir nenaudotos prekės įsigijimą, tokios prekės gali būti grąžinamos tik mūsų bendru sutarimu (pvz. Jums sutikus kompensuoti prekės nuvertėjimo skirtumą).

      Grąžinant el. parduotuvėje pirktą prekę, paprašysime pateikti laisvos formos raštišką prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.
      Jei pirkimo metu Jums buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o Jūs grąžinote tik dalį vienu užsakymu įsigytų prekių, mes išskaičiuosime pritaikytą nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.
      Grąžinant kokybiškas prekes, Pirkėjui tenka visos su jų grąžinimu susijusios transportavimo išlaidos

P.S Prekes gražinant už prekių pristatymą pinigai negražinami, jei prekių pristatymas buvo nemokamas ar buvo taikoma dalinė kompensacija už prekių pristatymą, gražinant prekes atimamas prekių pristatymo mokestis kurį taikė trečioji šalis kurjerių tarnybos ,Lietuvos paštas,siuntos nuvežimas per miestą į autobusų stotį (į pristatymo išlaidas prie tiesioginių išlaidų įskaičiuota siuntinio pakuotė ir kitos  išlaidos kurios atsispindi išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje eilutėje pristatymo išlaidos)už prekių pristatymą,nes gražinant prekes įmonė nieko neuždirbo o patirtas išlaidas išminusuojamos ir gražinamos sumos išrašant PVM kreditinę sąskaita faktūra.Išminusavus iš gražinamos sumos dalinę ar visą pristatymo sumą pirkėjui išrašoma PVM sąskaita faktūra už pristatymą kuri buvo pritaikyta ,kaip nuolaida perkant prekes.

 *Nemokamas pristatymas su DPD Pickup paštomatais nupirkus už 39 € ,su  Lietuvos paštu už 40€,su autobusų siuntomis už 90€,su DPD kurjeriu į namus už 90 € ,jei pirkėjas gražina ne dėl pardavėjo kaltės visas prekes ar dalį kuriam pristatymui buvo taikyta dalinė ar pilna pristatymo kompensacija , bus išminusuota pilna ar dalinė taikyta trūkstama suma be nuolaidos už pristatymą  iš gražinamos sumos kurią įmonė sumokėjo pristatydama prekes ar patyrė kitų tiesioginių išlaidų o pirkėjui gražinant visas prekes ar dalį prekių nieko neuždirbo ar uždirbo mažiau nei užsakymo ir sąskaitos išraųymo metu  ir patyrė ekonominę žalą.Išskaičiuojama suma už pristatymą negali būti didesnė nei nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje be nuolaidos.

*Pirkėjas pirkdamas prekes iš mūsų el. parduotuvės automatiškai sutinka su jose nurodytomis sąlygomis.

Gavę gražintą prekę įvertinę prekių kokybę pinigus pervedame pagal išrašytą kreditinę sąskaitą per 7 darbo dienas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTROį s a k y m a s DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Ūkio ministro 2001 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. 217 „DĖL DAIKTŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243Vilnius 1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 58-2105) ir išdėstau jį nauja redakcija: LIETUVOS RESPUBLIKOS Ūkio ministras ĮSAKYMASDĖL DAIKTŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.362 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 113-3631) 3.2.3 punktu ir įgyvendindamas 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 223),t v i r t i n u Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles (pridedama).“2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 dieną.  Finansų ministrė,pavaduojanti ūkio ministrą                                                Ingrida Šimonytė SUDERINTALietuvos Respublikos teisingumo ministerijos2012-03-07 raštu Nr. (1.6.) 2T-327 _________________ 
PATVIRTINTALietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217(Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 redakcija) DAIKTŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis (toliau – šios taisyklės) nustatomi pirkėjui parduodamų daiktų (toliau – prekių), išskyrus augalus, gyvūnus, vaistus, vandenį, elektros energiją, kurą ir kitas inžineriniais tinklais tiekiamas prekes, grąžinimo ir keitimo tvarkos bendrieji reikalavimai.2. Šių taisyklių privalo laikytis pardavėjai (įskaitant ir fizinius asmenis, kurie verčiasi individualia veikla mažmeninėje prekyboje), parduodantys prekes pirkėjams.3. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) šeštosios knygos IV dalies XXIII skyriaus pirmajame, antrajame, trečiajame ir ketvirtajame skirsniuose vartojamas sąvokas. II. NE MAISTO PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO YPATUMAI 4. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:4.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;4.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;4.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;4.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu, pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus pašalino pats pirkėjas ar trečiųjų asmenų padedamas;4.5. vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.5. Teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančią prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas. Tais atvejais, kai:5.1. nenustatytas prekės kokybės garantijos ar tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo pirkėjui dienos, jeigu kiti teisės aktai ar pirkimo–pardavimo sutartis nenustato ilgesnio termino;5.2. nustatytas prekės kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl prekės trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas trumpesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų gali būti pareikštas per pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminą. Jeigu komplektuojamajai detalei taikomas ilgesnis negu pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas, reikalavimas dėl komplektuojamosios detalės trūkumų, kurie pastebėti per garantijos terminą, gali būti pareikštas nepaisant to, kad pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminas pasibaigęs.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 4 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas arba pirkimo–pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą–pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo kortelės skaitytuvo čekis ir kt.) (toliau – prekės pirkimo–pardavimo dokumentas).7. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti šių taisyklių 4 punkte nurodyti pirkėjo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.8. Kilus nesutarimų tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Tais atvejais, kai pardavėjas turi prekės kokybę įrodančius dokumentus, jų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo atsakymo pirkėjui.9. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 4 punkte nurodytų reikalavimų, nepateikia pirkėjui atsakymo arba pirkėjas nesutinka su pardavėjo atsakyme pateiktais argumentais, pirkėjas dėl prekių kokybės įvertinimo gali kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija).Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėjusi pirkėjo prašymą, surašo patikrinimo aktą, kuriame nurodo, ar pirkėjo reikalavimas pagrįstas, ir, jei pagrįstas, pasiūlo pardavėjui per jos nustatytą terminą, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 14 dienų, įvykdyti pirkėjo reikalavimą. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija informuoja pirkėją apie tikrinimo rezultatus.10. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.11. Pardavėjas ir (ar) pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.12. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo–pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė, pirkėjui ir pardavėjui susitarus, gali būti įvertinama ir vietoje, kurioje prekė yra faktiškai naudojama ar laikoma.13. Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.14. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke.Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.15. Prekės, nurodytos šių taisyklių 14 punkte, keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimo–pardavimo dokumentas.16. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 14 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimo, kuris buvo būtinas norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti prekės išvaizdos pakeitimu.Naudotos prekės, įsigytos specializuotose (tik naudotoms prekėms skirtose) parduotuvėse, turgavietėse ir savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose viešosiose vietose, taip pat sveriamos ir matuojamos prekės, kurios pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir pan., gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus.17. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl šių taisyklių 14 punkte nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik pardavėjui sutikus įsigijus tokias prekes: parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Europos Bendrijos kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. birželio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 620/2011 (OL 2011 L 166, p. 16) (toliau – kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą) – 3303–3307), fotografijos ir kinematografijos prekes (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3701–3707), spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 4901–4911), audinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 5007, 5111–5113, 5208–5212, 5309, 5407–5408, 5512–5516), kilimines grindų dangas, išskyrus kilimus ir kilimėlius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 5701–5705.00), megztus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6107–6109), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6111), pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6115), siūtus vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6207–6208), kūdikių drabužėlius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6209), liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 6212), perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą –7101–7116, 7118), mašinas ir mechaninius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487), elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548), antžeminio transporto priemones (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8701–8716), laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8901–8908.00.00), optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9001–9033.00.00), laikrodžius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9101–9114), muzikos instrumentus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9201–9209), ginklus ir šaudmenis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą –9301–9307.00.00), baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9401–9406.00), žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9503.00–9505, 9508). III. MAISTO PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO YPATUMAI 18. Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:18.1. reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;18.2. atitinkamai sumažinti kainą;18.3. grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.19. Šių taisyklių 18 punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam buvo parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.20. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodomi prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 18 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimo–pardavimo dokumentas.21. Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti šių taisyklių 18 punkte nurodyti pirkėjo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.22. Kilus nesutarimų tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkėjo prašymo gavimo dienos, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, pateikti pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą. Tais atvejais, kai pardavėjas turi prekės kokybę įrodančius dokumentus, jų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo atsakymo pirkėjui.23. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.24. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 18 punkto reikalavimų, nepateikia pirkėjui atsakymo arba pirkėjas nesutinka su pardavėjo atsakyme pateiktais argumentais, pirkėjas dėl maisto prekės kokybės gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėjusi pirkėjo prašymą, surašo patikrinimo aktą, kuriame nurodo, ar pirkėjo reikalavimas pagrįstas, ir, jei pagrįstas, pasiūlo pardavėjui per jos nustatytą terminą, kuris turi būti ne ilgesnis kaip 14 dienų, įvykdyti pirkėjo reikalavimą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja pirkėją apie tikrinimo rezultatus. IV. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO TEISĖS BEI PAREIGOS 25. Pirkėjo ir pardavėjo teises bei pareigas nurodo Civilinio kodekso šeštosios knygos IV dalies XXIII skyriaus pirmojo, antrojo, trečiojo ir ketvirtojo skirsnių nuostatos. V. PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ 26. Pardavėjas privalo supažindinti darbuotojus su šiomis taisyklėmis bei kitais mažmeninę prekybą reguliuojančiais teisės aktais.27. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. VI. PRIEŽIŪRA 28. Šių taisyklių laikymąsi prižiūri Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija ir kitų institucijų pareigūnai Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

*Pirkėjas pirkdamas prekes iš mūsų el. parduotuvės automatiškai sutinka su jose nurodytomis sąlygomis.